info@bg-stroiteli.com

Поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Обща информация
 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
В качеството си на администратор на лични данни, БГ Строители ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 
Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: "БГ Строители" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204380727
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Железни Врата“ 33А
Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. „Железни Врата“ 33А
Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Железни Врата“ 33А
E-mail: info@bg-stroiteli.com
Телефон: 0897/863-888

 
Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

 
„БГ Строители“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) БГ Строители събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето им на трети лица и на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като потребител на сайта;
Изпълнение на задълженията на БГ Строители;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БГ Строители;
За целите на легитимния интерес на БГ Строители.
(2) БГ Строители е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, които ни предоставяте. Спрямо личните Ви данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, БГ Строители действа в качеството си на обработващ лични данни.

 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) БГ Строители събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
индивидуализация на страна по договора;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др. 
(2) БГ Строители спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, БГ Строители може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БГ Строители?

Чл. 3. (1) БГ Строители извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се използват за информиране на клиента; 
(2) БГ Строители обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, между БГ Строители и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които БГ Строители обработва – При влизане в нашия уебсайт, БГ Строители може да получи данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.
(3) БГ Строители не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от БГ Строители от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 
Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) БГ Строители съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за обработването, предоставянето и осчетоводяването на предоставените от Вас лични данни. След изтичането на този срок, БГ Строители полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) БГ Строители Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БГ Строители или друго.
(3) БГ Строители съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 
Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) БГ Строители може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) БГ Строители Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БГ Строители за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
(2) БГ Строители може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 
Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от БГ Строители потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) БГ Строители Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БГ Строители си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 
Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през контактната форма в уебсайта или с отправяне на искане до БГ Строители.

 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от БГ Строители изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БГ Строители има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БГ Строители;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) БГ Строители не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до БГ Строители, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред БГ Строители, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на БГ Строители.
(4) БГ Строители не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 
Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от БГ Строители да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БГ Строители да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
БГ Строители не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на БГ Строители имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БГ Строители чрез искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от БГ Строители директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 
Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от БГ Строители да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БГ Строители може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 
Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БГ Строители, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 14. (1) Ако БГ Строители установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) БГ Строители не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 
Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15. За извършване на своята дейност и след подадена заявка от Ваша страна, БГ Строители предава необходимата информация към съответния строител, който обработва Вашите данни като администратор за целите на осъществяването на връзка с Вас.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 
Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
 
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.
 
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 
Чл. 20. (1) Когато възлагате на БГ Строители да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БГ Строители действа в качеството на обработващ личните данни.
(2) В случаите по ал. 1, БГ Строители действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. БГ Строители няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие, като ползвател на услугата, избирате да зареди в услугата (включително, ако тези данни включват или не лични данни). В този случай БГ Строители няма роля в процеса на взимане на решение, дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на БГ Строители в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на БГ Строители използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:
 
Задължителни бисквитки:
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
 
Аналитични бисквитки:
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме, доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. 
 
Функционални бисквитки:
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни.
 
Бисквитки за прецизно таргетиране:
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.
 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че, ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Поверителност
Проектиране
Общи условия
Контакти
Гр. Варна
GSM: 0897 863 888
E-mail: info@bg-stroiteli.com
БГ Строители...
Първият български сайт за продажба на имоти
директно от строителя, който предоставя
най-уникалната възможност за търсене!


БГ Строители 2021, Всички права запазени!